ساختار

ساختار مرکز

ساختار مرکز به صورتی تعریف شده است که بهینه ترین کارایی را داشته باشد. همینطور که مشاهدخ مینمایید ساختار به صورت سلسله مراتبی مدیریت می گردد.

لازم به ذکر است لازم به ذکر است لازم به ذکر است لازم به ذکر است لازم به ذکر است لازم به ذکر است لازم به ذکر است لازم به ذکر است لازم به ذکر است لازم به ذکر است 

چارت

مهندسین

شامل 8 مهندس با تجریه
و 6 مهندس مشاور

وظایف محوله :
تعیین اهداف مهم

و طراحی فنی و ساختار

تکنسین ها

شامل 4 تکنسین نیمه وقت
و 4 تکنسین شیفتی

وظایف: بررسی دقیق جزیات

و توجه به روند ساخت و اصلاحات

 2019 Poulad Sanat Hegmatan  All rights reserved 
Copyright©2019  Net Kar Web Design Inc.